RTTI-taksonomien gir lærere og elever et rammeverk som identifiserer de fire viktige kognitive læringskategoriene: Reproduksjon (det som elevene må kunne utenat), Trening (bruk av fagstoffet i kjente situasjoner, på den måten elevene er blitt lært opp til), Transfer (bruk av fagstoffet i ukjente, nye situasjoner der elevene selv må bestemme hvilken kombinasjon av lærte metoder best kan brukes for å løse oppgaven), og Innsikt (elevene går dypere inn i lesestoffet og lager forbindelser selv, og forstår og løser problemer som faller utenfor det som er øvd i klasserommet).

Læringstaksonomien RTTI: reproduksjon
Reproduksjon
Læringstaksonomien RTTI: trening
Trening
Læringstaksonomien RTTI: transfer
Transfer
Læringstaksonomien RTTI: innsikt
Innsikt

RTTI og prøver

RTTI TankekategorierRTTI hjelper med å tydeliggjøre målene for læringsprosessen, og hjelper elever å ta større eierskap av undervisnings- og læringsprosessen.
Det blir dessuten enklere å kartlegge elevenes kognitive utvikling over tid.
Kognitive evner kan måles med spørsmål innenfor kategoriene:

R: Huskespørsmål
Disse spørsmål er ment for å teste måten elever kjenner igjen, husker, og gjengir relevant faktainformasjon. Typiske spørsmål er å be om gjengivelse av fakta som er gått gjennom i undervisningen. Når elevene besvarer R-spørsmål forventes det at eleven gjengir innholdet og ikke trenger å legge til noe.

T1: Treningsorienterte applikasjonspørsmål
Prosedyre-orienterte spørsmål tar sikte på å vurdere og forbedre elevenes bruk av fagstoffet. Slike spørsmål måler elevenes evne til å bruke lært materiale (R) i en kjent eller sammenlignbar situasjon. T1-spørsmål avgjør om elevene kan følge en oppskrift: mestrer de trinn-for-trinn-prosesser og metoder, som er gjennomgått og øvd inn. Det er derfor viktig at T1-spørsmål ikke introduserer ny informasjon, vurderer hull i studentenes kunnskaper, benytter unntak fra en innlært regel eller er lurespørsmål.

T2: Overføringsorienterte applikasjonspørsmål
For T2-spørsmål må fagstoff brukes i en ny situasjon. T2-spørsmål vurderer studenters hukommelse, bruk, og overføring av lært materiale til nye situasjoner og sammenheng. Det måler og utvikler elevenes evne til å integrere og bruke lærte metoder, kunnskap, teorier og data i varierte sammenhenger.

I: Innsiktspørsmål
Disse spørsmål krever at studenten analyserer, forstår og selvstendig løser problemer som er kategorisk forskjellige fra de som det ble øvd med. Slike spørsmål gir vanligvis lite kontekst eller forstrukturering, fordi elevene må selv konstruere både konteksten og en fremgangsmåte for å komme til en løsning.

Målsetting på forskjellige kognitive nivåer

Det er viktig å bestemme det kognitive nivået som samsvarer med et gitt læringsmål, og det er kanskje nødvendig å dele opp et læringsmål for å kunne gjøre det på en effektiv måte. Det kognitive nivået kan bestemmes av faktorer som inkluderer:
 • grunnlaget fra skolen,
 • konteksten (sosial, politisk, økonomisk, teknologisk) som læringen skjer i,
 • fremgangsmåten en lærer gjennomgår for å oppnå et læringsmål,
 • elevenes vurderingsresultater,
 • det overordnede fagstoffet og i undervisningsmaterialene.

Hvordan fungerer det i praksis

Hvis et læringsmål for matte er at elevene skal kunne jobbe med prosent må læreren eller faggruppen først bestemme hvilket kognitivt nivå som kreves for å oppnå læringsmålet. Her er fire varianter av dette læringsmålet, som hver har et annet kognitivt nivå: Det kreves for R – Reproduksjon at elevene vet hva en prosentandel er, kan gjengi formelen for beregning av prosentandeler, og kan nevne relevante definisjoner. For T1 – Treningsorientert bruk må elevene undersøke og øve med prosentformelen for å komme til løsningen. Enkelt sagt skal elevene kunne regne ut 4% av kr 500. Når elevene bruker prosentvise beregninger utenfor øvde situasjoner er det krav om et høyere fortåelsesnivå: overføringsorientert bruk (T2). Det kreves at elevene selv bestemmer hvilke lærte prosedyre er best egnet for en gitt situasjonen. Dermed strekker spørsmålet seg utover en enkel prosentberegning. F.eks.: Isabelle har en konto med 4% rente og får godskrevet kr 20. Hva er beløpet hun har på kontoen? I – Innsikt krever at elevene lager en metode samt kontekst selv, uavhengig av et gitt spørsmål eller scenario. For eksempel: Beregn hvor mye prosent av minimumsinntekten er fritt disponibel. Tabellen nedenfor er et skjematisk klassifiseringsverktøy som gjør det mulig for lærere å klassifisere læringsmål i henhold til deres respektive kognitive nivå (RTTI).

RTTI klassifiseringstabell

LæringsmiljøReproduksjonTreningTransferInnsikt
Oppgavegittgittgittgitt
Læringsmaterialgittgittgittikke gitt *
Situasjongittgittgittikke gitt
Fremgangsmåtegittgittikke gittikke gitt
Resultatgittikke gittikke gittikke gitt

Eksempel

Tenk deg at elevene får en oppgave om bærekraftig matproduksjon:

 • For R – Reproduksjon skal de identifisere egenskapene ved bærekraftig mat og dyre-/planteprodukter.
 • For T1 – Trening skal elevene kunne skille mellom matvarer som er mer og mindre bærekraftige, dvs. mellom vegetabilske og dyreprodukter, lokale produkter kontra importerte produkter, sesongprodukter og drivhusdyrkede produkter.
 • For T2 – Transfer skal elevene vise at de forstår hvordan et kosthold med mange planteprodukter er mer bærekraftig, og være istand å forstå hvordan dyreprodukter er mindre bærekraftige på grunn av transport, klimagassutslipp og ressurskrav.
 • For I – Innsikt kan elevene formulere nye ideer og handlinger for å gjøre kostholdet på skolen og hjemme mer bærekraftig.

Yrkesfaglig utdanning

RTTI er også nyttig i kommunikasjon gjennom hele læringsprosessen i yrkes- og kompetansebasert utdanning. Den klare deling av de to applikasjonsnivåene: T1 – Trening og T2 – Transfer, er av stor betydning på grunn av forskjellene mellom å bruke trente ferdigheter i kjente situasjoner (T1 – Tregning) versus mestring av å bruke ferdigheter i nye sammenhenger (T2 – Transfer).

 • R – Reproduksjon
  Spørsmål er laget for at elevene skal vise at de kan reprodusere relevant kunnskap om sikkerhetsforskrifter, prosedyrer, materialer og produktegenskaper, samt bruk av utstyr og verktøy.
 • T1 – Trening
  Spørsmål setter fokus på operasjonelle scenarier som har blitt øvd i utdanningssituasjoner eller virkeligheten. Spørsmålene har sin kontekst i sammenlignbare scenarier som elevene har øvd med, slik at de kan demonstrere ferdighetene.
 • T2 – Transfer
  Spørsmål sikter til at elevene kan demonstrere kompetanse i håndtering av uforutsigbare situasjoner. Elevenes evne til å kombinere lærte tilnærminger og / eller prosedyrer i en ny sammenheng blir testet. Konteksten, selv om den er lik den som tidligere ble øvd på i trening, vil inneholde vesentlig forskjellige deler, eller tilleggskomponenter som krever at elevene demonstrerer evnen til å tilpasse kunnskap og kompetanse til situasjonen.
 • I – Innsikt
  Spørsmål fokuserer på studentenes evne til å analysere og utføre en handling når det er lite kontekst gitt og rett fremgangsmåte er uklar. Elevene må selvstendig og systematisk konstruere både kontekst og fremgangsmåte. De bør også kunne rettferdiggjøre sine avgjørelser fra flere synsvinkler og svare på kritikk. I-spørsmål avslører mestring av regelverk, fremgangsmåter og operasjoner.

Kodértabellen hjelper både med å kjenne igjen den kognitive kategorien et eksisterende spørsmål hører hjemme i, samt kan være nyttig når du skal lage et spørsmål selv. Du kan laste den ned som PDF eller bilde.